Tips til selvhjelp

Slutt å sammenligne deg selv med andre. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.

Sammenligner du deg selv med andre?

Sammenligner du deg selv med andre?

Vi kan lese at mange har det tøft og kjenner på at livet er utfordrende. Flere er ensomme og deprimerte.

Unge voksne er utslitte av alle kravene til det å prestere: på skole, i idrett og et perfekt utseende.

I perioden 2000 til 2011 har sykefraværet blant voksne økt med 145% for lettere psykiske lidelser, og en finner at psykiske lidelser er årsak til 1/3 av alle uføretrygder.

Selv om en finner at forekomsten av psykiske lidelser er relativt stabil for voksne finner man en tendens til at plagene øker blant barn og unge.

 • Det er i aldersgruppen 15-19 år at bruken av antidepressiva har økt mest, noe som er urovekkende.
 • De vanligste plager er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser (kilde: Folkehelseinstituttet )

Sammenligningskulturen og depresjon

Nylig kunne vi lese i en fersk studie at forskere ved University of Houston, USA undersøkte i hvilken grad folk sammenlignet seg med andre, og hvor ofte de opplevde depressive symptomer. I denne studien fant forsker Mai-Ly Steers at mennesker som bruker mye tid på Facebook tenderte til å ha flere depressive symptomer.

Forskeren understreker at studien ikke kan si noe om årsakssammenheng. Men at enkelte som bruker mye tid på Facebook får flere muligheter til å sammenligne seg med andre.

Hvis vi sammenligner oss med våre venners høydepunkter som oftest er de positive ting som skjer i livet, kan dette få oss til å tenke at deres liv er bedre enn det faktisk er, og omvendt. Det kan få oss til å tenke at våre liv er dårligere enn det er.

Dette betyr ikke at Facebook fører til depresjon. Det betyr at depresjonsfølelser, mye tid på Facebook, og det å sammenligne seg selv med andre kan gå hånd i hånd, sier Steers.

Begrepet sosial sammenligning er ikke nytt

Det har blitt forsket på siden 1950-tallet da Festinger introduserte The social comparison theory. Teorien forklarer hvordan individer vurderer sine egne meninger og evner ved å sammenligne seg med andre, for å redusere usikkerheten over hvor de selv står. På den måten definerer man seg selv gjennom sammenligning.

En viktig funksjon av å sammenligne seg med andre er et forsøk på å øke egen selvfølelse.

 • Det å sammenligne seg med personer, eller grupper man opplever som bedre enn seg selv kan være noe en gjør i håp om å oppnå mer positivt syn på seg og sitt liv. En leter da etter likheter mellom seg og de andre for på den måten føle seg mer tilfreds.
 • Senere forskning har vist at det å sammenligne seg med andre, spesielt de en opplever som bedre enn seg selv, kan påvirke følelsene på en negativ måte. Dette gjelder spesielt for de som sliter med lav selvfølelse eller  som nylig har opplevd negative livshendelser og tilbakeslag (Aspinwall og Taylor, 1993).

Hvor ofte sammenligner du deg selv med andre?

Det å sammenligne seg selv med andre trenger ikke bare være negativt. Det å bli inspirert av andre til å nå egne mål kan være nyttig, men dersom sammenligningen gjør at du alltid tenker at de andre er bedre enn deg selv vil det kunne påvirke deg negativt.

Vi blir påvirket av vår egen indre stemme og opplevelse av hvordan vi mestrer, i tillegg til tilbakemeldinger vi får fra omgivelsene rundt oss.

Fra kognitiv terapi vet en at hva en tenker om seg selv påvirker hvordan en oppfatter ulike situasjoner. Mange som kommer i en depresjon får en slags håpløshetsfølelse eller utvikler negative tankestrømninger om egen mestring. Det er lett å bli mest opptatt av det negative, det man ikke får til.

Slutt å sammenligne deg selv med andre

For de fleste av oss består ikke livet av bare oppturer, vi har gode og dårlige dager. Vår selvfølelse kan svinge fra dag til dag eller fra situasjon til situasjon. Dette er helt normalt, men allikevel har vi lett for å kritisere oss selv for alt det vi ikke får til.

Det er som oftest vi selv som er mest kritiske til oss selv og setter våre egne begrensninger.

 • Det å måle egne prestasjoner mot andres hjelper ikke hvis du tenker at alle andre er bedre enn deg.
 • Slutt å sammenligne deg selv med andre. Vi er uansett forskjellige og mestrer på ulike vis.
 • Ikke vær så streng med deg selv – forsøk å akseptere deg slik du er.
 • Tenk på hvordan du snakker til deg selv og hvordan du omtaler deg selv.
 • Fokuser på det som er positivt, og det du faktisk har fått til / får til som er bra for deg.
 • Det å begynne å legge merke til / registrere positive hendelser og mestringsopplevelser vil være med på å gi deg mer troen på deg selv – du vil se at du er god nok som du er.
 • Slik kan du komme ut av en depresjon

Mindfit hjelper deg å endre tankemønster! Last ned på App Store / på Google play