Mindfit er inspirert av anerkjente behandlingsmetoder
Publisert: 27 mai, 2014

Mindfit er inspirert av kognitiv terapi og EMDR, men også av den generelle kunnskap som finnes i psykologifeltet om kommunikasjon og terapiteknikker.

Uansett behandlingstilnærming vil  det i møte med en psykolog bli satt av tid i starten til å kartlegge problemet, finne mål og derettter arbeide med endring.

I endringsarbeid er det sentralt å motivere for å fortsette med å forsøke. Dette tiltross for at endring tar tid og vanligvis består av både framgang og tilbakegang.

Motivasjon vil ikke skje uten at en har fokus på mestring, og det en faktisk får til.

Dette er nok kjent innenfor mange terapiformer. Vi vil spesielt nevne den forskningen som er gjort innenfor positiv psykologi, der en har større oppmerksomhet rundt styrker og ressurser enn sårbarhet og sykdom. 

Hva er kognitiv terapi?

Kjernen i kognitiv terapi er hvordan vårt tankemønster påvirker våre følelser og atferd.

Ved psykiske plager eller i vanskelige livsfaser, kan vi bli preget av negative tankestrømmer som det er vanskelige å komme ut av. Disse tankestrømmene kan befeste seg som negative antagelser om seg selv eller verden. En snakker om grunnleggende leveregler der all informasjon som bekrefter de negative antagelser tas inn som sanne, mens positiv informasjon utelukkes.

  • I kognitiv terapi prøver en å bli bevisst disse tankestrømmene.
  • Utfordre det negative tankemønsteret og finne fram til positive alternative tanker.
  • Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for en rekke psykiske plager deriblant angst, depresjon og tvangslidelser.

Ulike terapivarianter

Innenfor kongitiv terapi har det utviklet seg mange nye terapivarianter. Her vil vi spesielt nevne Metakognitiv terapi (MCT) .

Innenfor denne tradisjonen tenker en at det sentrale for god psykisk helse er å få redusert selve gruble og bekymringsprosessen framfor å ha fokus på innholdet i de negative tankene. Med grubling menes en form for vedvarende, tilbakevendende negativ tenking omkring en selv. Bekymringer retter seg mer mot fremtidige hendelser og er angstrelatert.

I Mindfit har vi latt oss inspirere av dette med å ikke la negative tanker og følelser ta for stor plass.

Som psykolog pleier psykologen vår å anbefale sine pasienter at de skal loggføre positive hendelser og mestringsopplevelser – slik at de holder motet oppe, og ser at de er på rett vei. En slik loggføring kan gjøres i en bok, men ikke rent sjelden opplever hun at det å skrive ned opplevelsene ofte blir glemt.

I Mindfit har vi ivaretatt dette. Alle har meg seg mobilen over alt, og Mindfit vil hjelpe brukerne å huske på å loggføre hendelser som skjer.

EMDR 

EMDR har inspirert oss til å bli bevisst hvordan en skal identifisere hendelser som trigger ubehag i kroppen, dernest hvilke negative tanker og følelser som følger med, og hvor i kroppen ubehaget sitter.

EMDR har vist oss hvordan bruk av dyr og symobler kan bli en mestringsstrategi. I EMDR forsterkes dette med bilateral stimulering – i Mindfit ved hjelp av visuelle symboler og fokus på den gode følelsen i kroppen.

Hva er EMDR?

EMDR  (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden. 

EMDR er også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst og vedvarende sorgreaksjoner, reaksjoner på fysiske sykdommer og mange andre tilstander som er forbundet med sterke følelser.

Et sentralt element i EMDR behandlingen er bruk av ulike former for bilateral (tosidig) stimulering som øyebevegelser. Teorien er at ulike former for tosidig stimulering alternativt vil involvere høyre og venstre hjernehalvdel. Denne alternative stimuleringen og det doble oppmerksomhetsfokus (både på traumet og stimuleringen) øker tempoet i informasjonsbehandlingen.

Nyere forskning har vist at øyebevegelsene fører til en umiddelbar reduksjon av aktivering (uro). Det tosidige oppmerksomhetsfokuset der oppmerksomhet både rettes mot traumet og et ytre stimuli utsetter arbeidsminnet for stor belastning slik at konsolidering av minner forstyrres.

Den terapeutisk virkningen av EMDR som behandlingsmetode er godt dokumentert og i 2013 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en veileder der EMDR ble anbefalt som en av de foretrukne metoder for voksne og barn som har blitt utsatt for traumer. Les mer om veilederen her

Eksterne lenker:

Hvis du har behov for hjelp fra psykolog eller ønsker mer informasjon finner du det her:

Prøv gratis i 7 dager!

Last ned Mindfit app

Tren opp tankemønster ditt, bli mer robust og øk hverdagsgleden.

Logo app store
Mindfit app